Regulamin

Pobierz regulamin uczestnictwa w projekcie “UTW dla społeczności”

 

Projekt edukacyjny „UTW dla społeczności” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

Projekt „UTW dla społeczności” powstał w odpowiedzi na społeczną potrzebę wzmacniania uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz włączania osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną.

 

 

Cele „UTW dla społeczności”:

 

 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • wsparcie uniwersytetów    trzeciego    wieku    zainteresowanych                    rozwijaniem wolontariatu słuchaczy i działaniami na rzecz lokalnych społeczności,
 • rozwój umiejętności i wiedzy słuchaczy UTW w zakresie prowadzenia wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych,
 • promowanie społecznego zaangażowania seniorów w środowisku uniwersytetów trzeciego

„UTW dla społeczności” to roczny cykl szkoleń i praktyk dla uniwersytetów trzeciego wieku chcących uruchomić w swoich strukturach grupę lub sekcję wolontariatu i działań społecznych.

 

 

Cykl obejmuje:

 

 • zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych trenerów,
 • indywidualne konsultacje dla UTW biorących udział w projekcie,
 • spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW (4 spotkania warsztatowe),
 • mikrogrant w wysokości do 4500 zł na przeprowadzenie projektu społecznego.

 

I.           POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Celem projektu „UTW dla społeczności” (dalej nazywanego Projektem) jest wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku z całej Polski zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Formuła Projektu jest przyjazna dla organizacji i osób, które nie mają dużego doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów. Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb poszczególnych UTW.

Wspieramy tworzenie i działania grupy (sekcji) wolontariatu w strukturach uniwersytetu trzeciego wieku:

 

 • poprzez konsultacje i pomoc w utworzeniu grupy wolontariatu w strukturach UTW oraz opracowaniu pomysłów na jej działanie,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje osób zaangażowanych w tworzenie i działanie grupy wolontariatu
 • poprzez wsparcie i konsultacje z trenerem na wszystkich etapach realizacji działań oraz wizyty trenera w UTW (wraz z realizacją warsztatu dla członków grupy wolontariatu realizującej działania finansowane z mikrograntu)
 • poprzez mikrogrant dla UTW uczestniczącego w Projekcie (w wysokości do 4500 złotych) na realizację działania zaplanowanego przez grupę wolontariatu pod opieką trenera, Udział uniwersytetu trzeciego wieku w projekcie „UTW dla społeczności” trwa od grudnia 2023 r. do września 2024 r. Aby wziąć udział w Projekcie, UTW zobowiązany jest do wytypowania trzyosobowego zespołu, który będzie reprezentował uniwersytet w trakcie całego trwania Projektu. Realizacja działania grupy wolontariatu w ramach przyznanego mikrograntu powinna rozpocząć po 15 marca 2024, a zakończyć najpóźniej 30 sierpnia 2024.

Działania społeczne grup wolontariatu UTW powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – obszarem ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną społeczność należy traktować (w zależności od specyfiki danego UTW): dzielnicę, miasto/wieś lub gminę.

 

 

II.         PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

O wsparcie mogą ubiegać się uniwersytety trzeciego wieku działające na terenie Polski, prowadzone przez szkoły wyższe i uczelnie, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury posiadające osobowość prawną.

Niezależnie od formy prawnej, UTW rozumiany jest jako działający w oparciu o plan cyklicznych zajęć w roku akademickim/semestrze akademickim, co odróżnia go od innych form aktywności osób w wieku senioralnym (tj. kluby seniora, centra aktywności lokalnej etc.).

Uniwersytet trzeciego wieku może wziąć udział tylko w jednej edycji projektu „UTW dla społeczności”.

 

 

III.     PRZEBIEG REKRUTACJI I HARMONOGRAM XI EDYCJI PROJEKTU

 

 

Uniwersytety trzeciego wieku zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie na zasadzie konkursu. W konkursie nie mogą uczestniczyć uniwersytety, które zrealizowały działania w ramach wcześniejszych edycji projektu „UTW dla społeczności”.

 

Zgłoszenia do Projektu zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej Komisji Projektu. Zgłoszenia do programu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

 

Tryb pracy Komisji oraz kryteria oceny opisane są w załączniku nr III

 

Nabór zgłoszeń do Projektu trwa do 14 listopada 2023.

 

Uniwersytety zainteresowane udziałem w Projekcie przesyłają formularz zgłoszeniowy, w którym przedstawiają krótko swoje doświadczenie i plany dotyczące wolontariatu. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest do pobrania pod adresem:

www.utwdlaspolecznosci.pl/rekrutacja

 

Zgłoszenie należy złożyć do 14 listopada 2023 (do godz. 23:59), korzystając z formularza on-line dostępnego na stronie:

www.utwdlaspolecznosci.pl/rekrutacja/formularz

 

CYKL EDUKACYJNY dla UTW zakwalifikowanych do Projektu:

 

Warsztaty ON-LINE  – 14-15 grudnia 2023

Warsztaty stacjonarne: luty 2024, maj 2024, wrzesień 2024

Indywidualne comiesięczne konsultacje z przydzielonym każdemu UTW tutorem: grudzień 2023 – sierpień 2024

 

Opracowanie planu działań grupy wolontariatu i wypłata mikrograntu – do marca 2024

 

Realizacja działań grupy wolontariatu finansowanych w ramach mikrograntu – od 15 marca do 30 sierpnia 2024

Szczegółowy harmonogram przedstawiony jest w Załączniku II.

 

 

VI. FINANSOWANIE

 

 

 1. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pokrywa koszty udziału trzyosobowego zespołu reprezentującego UTW w czterech obowiązkowych spotkaniach warsztatowych w przypadku, kiedy warsztaty odbywają się w stacjonarnie (koszty dojazdu, nocleg i wyżywienie w czasie warsztatów) i opiekę trenera nad utworzeniem i działaniami grupy wolontariatu oraz zapewnia możliwość pozyskania mikrograntu wspierającego realizację pilotażowego działania grupy
 2. Kwota wsparcia finansowego na działanie grupy wolontariatu, o którą można ubiegać się w ramach Projektu, wynosi 4500 zł.
 3. UTW biorący udział w Projekcie może starać się o dofinansowanie do 100% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego przez grupę wolonariatu w wysokości do 4500 zł (nie jest wymagany wkład własny).
 4. Ze środków programu nie mogą być finansowane:
 • stałe oferty zajęć skierowanych tylko do członków / odbiorców organizacji,
 • stałe oferty kursów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych, zajęć komputerowych ,
 • działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej,
 • jednorazowe akcje, takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (nie mogą być to główne działania, wokół których skupia się projekt grupy wolotariatu),
 • działania, które służą realizacji celów politycznych czy religijnych,

remonty czy inwestycje, zakup środków trwałych.

 

Mikrogrant przekazany będzie na podstawie umowy dotacji z UTW i podlegać będzie rozliczeniu w formie sprawozdania złożonego Towarzystwu Inicjatyw Twórczych ę.

 

V.        WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Uniwersytet trzeciego wieku, który zgłasza chęć udziału w projekcie, zobowiązuje się do:

 

 • Wyłonienia spośród swojego zarządu i/lub słuchaczek/słuchaczy 3 osób, które:
  1. chcą podjąć się roli koordynatorów grupy wolontariatu i liderów działania wolontariackiego, aktywnie działać na rzecz dopracowania i realizacji projektu jako „trójka inicjatywna”;
  2. dysponują czasem i możliwościami, aby podjąć aktywną pracę nad rozwojem grupy Chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów społecznych z udziałem osób starszych, realizacji projektów międzypokoleniowych, pracy z lokalną społecznością;
  3. zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, które są integralną i obowiązkową częścią udziału UTW w Projekcie. O miejscu i terminie warsztatów stacjonarnych UTW członkowie „trójek inicjatywnych” zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym UTW i członkowie „trójek inicjatywnych” nie ponoszą kosztów związanych z udziałem i dojazdami na warsztaty, natomiast w przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed warsztatami mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z udziałem, tj. kosztów wyżywienia i zakwaterowania (z wyłączeniem nieprzewidzianych zdarzeń losowych);
  4. są otwarte na korzystanie ze zindywidualizowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu, proponowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, takich jak regularne konsultacje tutorskie, praca z tutorem, celem przeprowadzenia warsztatów dla grup wolontariatu w siedzibie UTW (koszty konsultacji i wizyty pokrywa organizator projektu) oraz na systematyczną współpracę i komunikację z opiekunami (koordynatorem i tutorem) przez cały okres realizacji projektu;
  5. znają lokalną społeczność i jej mieszkańców, wiedzą jakich partnerów, sojuszników warto pozyskać do realizacji przygotowywanego działania wolontariackiego. Potrafią korzystać ze wsparcia innych;
  6. chcą aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnej także po zakończeniu realizacji
 • Wsparcia „trójki inicjatywnej” w budowaniu grupy wolontariatu, promowaniu działań i rekrutowaniu grupy wolontariuszy spośród słuchaczy
 • Aktywnego wspierania działania grupy wolontariatu w procesie planowania i realizacji działania wolontariackiego od strony merytorycznej oraz od strony administracyjnej jako strona umowy dotacji (przyjęcie i rozliczenie mikrograntu).

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zastrzega sobie prawo do rejestrowania (filmowania, fotografowania) zajęć w celach promocyjnych, dokumentowania wydarzenia oraz, że materiały te będą publikowane na stronie www oraz na Facebooku. W przypadku wykonywania zdjęć profilowych uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku.

 

W przypadku zajęć prowadzonych online, za pomocą aplikacji ZOOM osoba, która nie wyraża zgody na rejestrowanie wizerunku nie powinna włączać kamerki internetowej.

 

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 35, zwane dalej TITę, Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres: Hoża 35, 00-681 Warszawa,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@e.org.pl

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 

 • realizacji programu w ramach zawartej umowy lub też czynności zmierzających do zawarcia umowy, zgodnie 6 ust 1 lit b RODO,
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,
 • realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, wynikających ze statutu Fundacji, zgodnie z 6 ust 1 lit e RODO,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, publikacja nagrań, fotografii zarejestrowanych w trakcie realizacji projektów,
 • przesyłania informacji o działaniach Towarzystwa „ę”, w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera, zgodnie z 6 ust 1 lit a RODO,
 • rejestrowania wizerunku, w przypadku wykonywania zdjęć profilowych, gdy wyrazi Pan/Pani na to zgodę, zgodnie z 6 ust 1 lit a RODO.

 

Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Polsko Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW), w związku z realizacją umowy dotacji pomiędzy TITę a PAFW, Towarzystwa ubezpieczeniowe oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • komisji rekrutacyjnej,
 • kontroler finansowy – w przypadku osób biorących udział w projekcie,
 • wsparcia informatycznego,
 • dostawcy rozwiązania w zakresie przeprowadzanych

 

Okres retencji danych

 

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

 • do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych, lub na publikację wizerunku;
 • 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia umowy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w przypadku osób, które zakwalifikowały się do programu;
 • 3 miesiące w przypadku osób które nie zakwalifikowały się do programu;
 • do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na realizację

 

 

Przysługujące prawa

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy

 

 

Dobrowolność podania danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem aplikowania do projektu oraz wzięcia w nim udziału.

 

 

Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku oraz publikację zdjęć, w przypadku wykonywania zdjęć profilowych dla animatorów z UTW uczestniczących w Projekcie

 

Załącznik I

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 32, zwane dalej TITę, w celach dokumentowania oraz promowania wydarzenia.

 

TAK                                   NIE

 

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez TITę:

 

 • na stronie internetowej TITę

TAK                                   NIE

 

 • w mediach społecznościowych TITę

TAK                                   NIE

 

 • w publikacjach, plakatach, ulotkach i artykułach prasowych promujących projekt „UTW dla społeczności”, a także w materiałach promocyjno-edukacyjnych (w tym raportach) TITę i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

TAK                                   NIE

 

Imię i nazwisko:                                               data i czytelny podpis:

 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

 

Załącznik II

 

REKRUTACJA

 

Początek rekrutacji 16 października 2023.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń przez formularz online 14 listopada 2023.

 

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników rekrutacji (ogłoszenie listy uniwersytetów, które zostały zakwalifikowane do projektu) do 30 listopada 2023

 

CYKL EDUKACYJNY

 

I warsztaty ON-LINE dla trójek reprezentujących UTW zakwalifikowane do projektu /udział trójek obowiązkowy/ 14-15 grudnia 2023

 

II warsztaty dla trójek reprezentujących UTW /udział trójek obowiązkowy/ luty 2024

 

III warsztaty dla trójek reprezentujących UTW /udział trójek obowiązkowy/ maj 2024

 

IV warsztaty dla trójek reprezentujących UTW wraz z podsumowaniem edycji /udział trójek obowiązkowy/ wrzesień 2024

 

Indywidualne konsultacje dla trójek inicjatywnych z przydzielonymi dla każdego UTW tutorami: grudzień 2023 – sierpień 2024

 

 

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ GRUP WOLONTARIATU W RAMACH MIKROGRANTU

 

Termin składania planów działania grup wolontariatu marzec 2024 Przygotowanie i podpisanie umów dotacji luty–marzec 2024

 

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu 15 marca 2024

 

Najpóźniejszy termin zakończenia realizacji projektu 30 sierpnia 2024

 

Warsztaty podsumowujące XI edycję projektu /udział trójek obowiązkowy/ wrzesień 2024

 

Zindywidualizowane wsparcie Towarzystwa „ę”, konsultacje z tutorami, wizyty tutorów w UTW wraz z warsztatami dla grup wolontariatu grudzień 2023–sierpień 2024

 

 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

Załącznik III

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej w ramach projektu „UTW dla społeczności”.

 

W celu zgłoszenia Państwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku do projektu prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego, który składa się z trzech części: informacje podstawowe na temat uniwersytetu trzeciego wieku, pytania zamknięte, pytania otwarte.

 

Aby zgłoszenie było kompletne, prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Po zakończeniu wpisywania dostaną Państwo potwierdzenie na adres e-mail o otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza.

 

 

Zgłoszenia do projektu można składać tylko przez formularz elektroniczny.

 

Rekrutacja trwa do 14.11.2023.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

 

Agnieszka Kocon

agnieszka.kocon@e.org.pl

(22) 396 55 19

 

PYTANIA PODSTAWOWE:

Nazwa UTW:

Miejscowość:

Liczba mieszkańców: Województwo:

Adres e-mail:

Telefon:

Rok powstania UTW:

Liczba słuchaczy i słuchaczek:

Forma prawna UTW:

Data inauguracji roku akademickiego 2023/2024:

Program zajęć w bieżącym semestrze akademickim (ogólne przedstawienie oferty dla słuchaczy, może być także w formie linku, odsyłającego do planu zajęć w bieżącym semestrze akademickim):

Rada programowa: (TAK/NIE)

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, funkcja pełniona w ramach UTW, telefon, adres e-mail):

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

 1. Kto jest inicjatorem / inicjatorką zgłoszenia się do projektu „UTW dla społeczności”?
 • prezes / prezeska UTW
 • zarząd UTW
 • słuchacz / słuchaczka
 • grupa słuchaczy / słuchaczek
 • osoba koordynująca działanie UTW wewnątrz innej instytucji
 • inna: (prosimy o określenie)
 1. Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie w zakresie rozwijania i promowania wolontariatu słuchaczy i słuchaczek na UTW?
 • wolontariat/praca społeczna to działania systematyczne/regularne
 • wolontariat/praca społeczna to działania akcyjne (od czasu do czasu)
 • w oparciu o wolontariat przeprowadziliśmy kilka niewielkich działań
 • brak doświadczenia w takich działaniach
 1. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie „UTW dla społeczności” ?
 • od innego uniwersytetu trzeciego wieku
 • od przedstawicieli Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na spotkaniach/ warsztatach/prelekcjach,
 • z gazety/radia/telewizji
 • z Facebooka
 • z Instagrama
 • z Newslettera „ę”
 • z portalu NGO.PL
 • od innych organizacji pozarządowych
 • z informacji udzielonej telefonicznie przez przedstawicieli Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
 • z informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mailowy naszego UTW
 • z innych źródeł: (prosimy o określenie z jakich).
 1. Udział „trójki inicjatywnej” reprezentującej UTW we wszystkich warsztatach cyklu edukacyjnego jest obowiązkowy. Czy deklarują Państwo udział trzech osób (trzyosobowego stałego zespołu), reprezentujących Państwa UTW, w całym cyklu edukacyjnym obejmującym in. cztery kilkudniowe spotkania warsztatowe (pierwsze online, drugie, trzecie i czwarte stacjonarnie, koszty udziału i dojazdu zapewnione przez organizatora)?
 2. Czy deklarują Państwo gotowość wzięcia udziału w rozmowach i warsztatach online (np. na platformie Zoom), przy zdalnym wsparciu technicznym ze strony realizatorów Projektu?
 3. Czy deklarują Państwo uważne zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (zamieszczonym na stronie utwdlaspolecznosci.pl)

 

PYTANIA OTWARTE

 

 

 1. Z czego są Państwo dumni jako UTW?
 2. Jakie wizje / marzenia / plany wiążą Państwo z rozwojem swojego UTW?
 3. Jakie widzą Państwo korzyści z rozwijania wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW?
 4. W jaki sposób zachęcają Państwo słuchaczki i słuchaczy do angażowania się na rzecz UTW lub społeczności lokalnej? Co jest w Państwa opinii ważne, aby zachęcić słuchaczki i słuchaczy do wspólnego działania, zgłaszania pomysłów, podejmowania się realizacji działań?
 5. Jakie cele i motywacje towarzyszą Państwu przy zgłoszeniu do projektu „UTW dla społeczności”?
 6. Jakie problemy / trudności / braki zauważacie Państwo w swoich środowiskach lokalnych oraz jakich grup społecznych one dotyczą?
 7. Czy mają Państwo za sobą jakieś działania na rzecz społeczności lokalnej, (rozumianej jako społeczności spoza UTW)? Jeżeli tak, prosimy o podanie przykładów i krótkie
 8. Jakie widzą Państwo korzyści z rozwijania wolontariatu wśród słuchaczy i słuchaczek UTW?
 9. Jakie potencjały wśród słuchaczy Państwo rozpoznają? W jaki sposób potencjał, wiedza i doświadczenie słuchaczek i słuchaczy wspierają działalność Państwa UTW? W jaki sposób włączają Państwo słuchaczy UTW we współtworzenie programu/kierunków działania UTW?
 10. Czy mają Państwo jakiś pomysł / pomysły na działanie wolontariackie, które chcieliby Państwo przeprowadzić w ramach udziału w Projekcie? Jeśli tak, prosimy o krótki opis, zawierający informacje, na jakie potrzeby / problemy / braki w swojej społeczności pragną Państwo odpowiedzieć tym działaniem.
 11. Jak określają Państwo społeczność, wobec której miałoby być przeprowadzone Państwa działanie? Jako osiedle / wieś lub miasto / gminę? Prosimy o krótką charakterystykę wstępnie zaobserwowanych potrzeb tej społeczności.
 12. Czy mają Państwo wsparcie partnerów lokalnych (np. współorganizatorów, partnerów merytorycznych lub sponsorów) lub pomysł na to, kogo zaprosić do działania jako partnera?
 13. Czy mają Państwo wizję działalności powstałej w wyniku uczestnictwa sekcji/grupy wolontariackiej w przyszłości? Prosimy o krótkie (lub długie, jeśli to już sprecyzowana wizja) rozwinięcie.
 14. Jakiego wsparcia potrzebowaliby Państwo od tutorów w tworzeniu i rozwijaniu grupy wolontariatu?

 

 

TRYB PRAC KOMISJI

 

Załącznik III

 

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej przez komisję. Każde zgłoszenie oceniać będzie 3 ekspertów według kryteriów oceny merytorycznej. Uniwersytety z najwyższą punktacją Komisji zostaną zaproszone do udziału w Projekcie. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez ZOOM z kandydatami przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 

Lista UTW zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu: www.utwadlaspolecznosci.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

Zakwalifikowane uniwersytety zostaną także powiadomione mailowo o zakwalifikowaniu na adresy podane w zgłoszeniu oraz poproszone o potwierdzenie w ciągu dwóch dni woli uczestnictwa w Projekcie w formie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. W przypadku braku potwierdzenia, na ich miejsce zakwalifikowane zostaną uniwersytety z listy rezerwowej.

 

Kryteria oceny formalnej zgłoszeń:

 

zgłoszenie zostało przesłane w terminie poprzez formularz on-line,

zgłoszenie jest czytelne i kompletne,

aplikujący spełnia kryteria podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie (pkt. II Regulaminu Projektu).

 

Kryteria oceny merytorycznej zgłoszeń:

 

 • motywacja (gotowość do wzięcia udziału w Projekcie, poziom motywacji do uczestnictwa w rocznym cyklu edukacyjnym celem tworzenia pomysłów na rzecz dobra wspólnego, spójność własnych celów rozwojowych z celami i formami wsparcia Projektu oraz zaobserwowanymi potrzebami społeczności); [OCENA: 0-10 pkt.]
 • zasoby (doświadczenia w działaniach społecznych, otwartość na rozwijanie pomysłów i uczenie się, znajomość potrzeb i potencjału słuchaczy UTW, doświadczenia i plany wobec partnerstw) [OCENA: 0-10 pkt.]
 • plany dotyczące wolontariatu w ramach UTW (rozpoznanie możliwości i potrzeb, pomysł na budowanie grupy wolontariatu, wstępna wizja możliwych kierunków działania, znajomość grupy odbiorców działania). [OCENA: 0-10 pkt.]

 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Translate
Skip to content